Các dịch vụ:
*

Dịch vụ giám định

Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương nhân gửi bản scan từ bản gốc các giấy tờ quy định tại Thông tư này.

Thông tư cũng yêu cầu rõ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân để yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ.

Đối với trường hợp thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ trong chứng thư giám định, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải đăng ký với cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi thương nhân đăng ký kinh doanh. Trình tự giải quyết và hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ cũng được quy định rõ tại Thông tư.

Thương nhân chuyển địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương phải thông báo bằng văn bản về việc đã đăng ký dấu nghiệp vụ tại nơi chuyển đi đến cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ chuyển đến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến và không phải làm thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ.Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

       Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại khi có đủ các điều kiện sau:

      – Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

      – Có giám định viên đủ tiêu chuẩn sau:

      + Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định;
      +  Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn;
       + Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá, dịch vụ.

      –  Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó.

      Như vậy, để kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, thương nhân phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có giám định viên đủ tiêu chuẩn, có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định. Đây đều là các điều kiện quan trọng và bắt buộc để thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định.
Dịch vụ giám định thương mại

                  Dịch vụ giám định thương mại
      2. Quyền nghĩa vụ của thương kinh doanh dịch vụ giám định thương mại      – Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có các quyền sau đây:

      + Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết để thực hiện dịch vụ giám định;
      + Nhận thù lao dịch vụ giám định và các chi phí hợp lý khác.
      Việc yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu để thực hiện giám định là cần thiết. Vì khi được khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, việc tiến hành giám định sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn. Sau khi thực hiện dịch vụ giám định, thương nhân có quyền nhận thù lao mà trước đó hai bên đã thỏa thuận.
      – Bên cạnh các quyền của mình, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cần thực hiện các nghĩa vụ :
      + Chấp hành các tiêu chuẩn và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến dịch vụ giám định;
      + Giám định trung thực, khách quan, độc lập, kịp thời, đúng quy trình, phương pháp giám định;
      + Cấp chứng thư giám định;
      +  Trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại khi kết quả giám định sai.
     3. Quyền nghĩa vụ của khách hàng tham gia dịch vụ giám định thương mại

     Quyền và nghĩa vụ của khách hàng có thể do hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp không có thỏa thuận khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

     + Yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực hiện việc giám định theo nội dung đã thoả thuận;
      + Yêu cầu giám định lại nếu có lý do chính đáng để cho rằng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định không thực hiện đúng các yêu cầu của mình hoặc thực hiện giám định thiếu khách quan, trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định;
      +  Yêu cầu trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại khi kết quả giám định sai;
      Khách hàng là người đưa ra yêu cầu với bên giám định cho nên họ có quyền đưa ra các yêu cầu để đảm bảo
     –  Khách hàng có các nghĩa vụ sau đây:
     + Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khi có yêu cầu;
      + Trả thù lao dịch vụ giám định và các chi phí hợp lý khác


      
Ngày nay, hoạt động mua bán hàng hóa trên thị trường ngày càng phát triển, kéo theo đó là nhu cầu về giám định hàng hóa tăng cao. Vậy giám định là hoạt động như thế nào? Các thương nhân muốn hotaj động dịch vụ giám định thương mại thì cần thỏa mãn những điều kiện như thế nào?

Theo quy định của Luật Thương mại 2005, dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Nội dung giám định: Giám định bao gồm một hoặc một số nội dung về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hoá, xuất xứ hàng hoá, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Để thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại cần có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định.

Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải có đủ các điều kiện sau đây:

    Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
    Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 259 của Luật này;
    Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định


Đầu tư định cư thị thực tại Anh Quốc Cấp đổi thẻ APEC sẽ không phải xin lại công văn, Doanh nhiệp sẽ phải xin ý kiến cho phép sử dụng thẻ APEC (thẻ ABTC) cho cán bộ của doanh nghiệp mình, cơ quan có thẩm quyền cấp công văn cho phép sử dụng
© 2007 - 2021 https://dichvu.congtytuvanduhoc.com
- Phone: +84-908-744-256